Cele fundacji

Fundacja realizuje cele statutowe inicjując, wspierając i prowadząc (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

  1. programy naukowe, naukowo-techniczne, badawcze, prace rozwojowe mające dostarczyć wiedzy na temat nowoczesnych technologii informatycznych, metodologii wdrażania informatyki oraz nowych form organizacji i zarządzania opartych na rozwiązaniach społeczeństwa informacyjnego,
  2. programy szkolenia specjalistów informatyki, organizacji i zarządzania, a także innych obszarów wiedzy i umiejętności dla działających, powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego oraz podmiotów gospodarczych,
  3. programy oświatowe i informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat technologii społeczeństwa informacyjnego,
  4. programy stypendialne dla specjalistów informatyki, organizacji i zarządzania,
  5. programy wydawnicze oraz projekty wdrożeń rozwiązań informatycznych, z uwzględnieniem usprawnienia zarządzania informacją przestrzenną w turystyce, kulturze i ratownictwie.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych i statutowych obowiązków.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Fundacja realizuje cele statutowe także przez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Organy fundacji

Organem sprawującym władzę nad Fundacją jest Zarząd Fundacji.

Składa się on z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- uchwalanie rocznych planów finansowych,
- uchwalanie regulaminów,
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
- podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
- przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.