Projekty

Fundacja zapoczątkowała i zrealizowała wiele projektów z różnorodnych dziedzin. Należą do nich między innymi:

 

 • Technologia bezpiecznych aplikacji wykorzystujących inteligentną detekcję anomalii w zachowaniach użytkowników celem wczesnego wykrywania zagrożeń (IDA)
 • Predykcyjny system zarządzania energią EnMS (PE)
 • Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne (CL)
 • Wielofunkcyjna sonda pomiarowa powietrza do kontroli komfortu środowiskowego i minimalizacji kosztów eksploatacji budynku (WS)
 • Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)
 • Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)
 • System oprogramowania i rozwiązań elektronicznych do automatyzacji produkcji filmów w innowacyjnych technikach slow motion, VR, stereo3D oraz HDR (SAF)
 • Regionalna platforma e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich (PUP)
 • Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego (RSIK)
 • Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego (AMBER)
 • Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP (SEKAP)
 • Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych (E-OPOLE)
 • Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach (PKS)
 • Monitoring specjalizacji lekarskich (OIL)

Nazwa projektu: „Technologia bezpiecznych aplikacji wykorzystujących inteligentną detekcję anomalii w zachowaniach użytkowników celem wczesnego wykrywania zagrożeń” (IDA)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): LTC Sp. z o.o. (LTC) – Lider Konsorcjum, Instytut Informatyki i Zarządzania (IIZ).
Okres realizacji Projektu: 01.12.2022-31.12.2023 r.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0214/22
Wartość Projektu ogółem: 5 698 368,75 PLN

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii ochrony aplikacji biznesowych. Istotę innowacyjności technologii stanowią zintegrowane rozwiązania inteligentnych algorytmów wykrywania anomalii w zachowaniach użytkowników oraz procesach autentykacji i autoryzacji użytkowników. Takie połączenie zapewnia kompleksową detekcję podejrzanych działań użytkowników potencjalnie prowadzących do kradzieży danych, naruszenia poufności czy tez przełamania zabezpieczeń. Ataki wykorzystujące socjotechniki są najtrudniejszym do wykrycia źródłem zagrożeń. Inteligentne algorytmy detekcji anomalii każdorazowo uwzględniają specyfikę dziedziny biznesowej aplikacji, co stanowi znaczącą przewagę nad rozwiązaniami działającymi tylko w warstwie sieci i systemów. Prowadzi to uzyskania znacząco ulepszonych gwarancji poufności, autentyczności i integralności aplikacji biznesowych, a tym samym wysoką odporność na zagrożenia aktami cyberprzestępczości. Detekcja wcześniej nieznanych wzorców postępowania, przyczyni się znacznie do podniesienia bezpieczeństwa produktów LTC.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Merytoryczne prace rozwojowe podwykonawcy”


Nazwa projektu: „Predykcyjny system zarządzania energią EnMS ” (PE)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): FINN Sp. z o.o. (FINN) – Lider Konsorcjum, Politechnika Łódzka (PŁ), Instytut Informatyki i Zarządzania (IIZ).
Okres realizacji Projektu: 01.07.2020 – 30.06.2023 r.
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0281/20-00 z dnia 25.09.2020 r
Wartość Projektu ogółem: 3 992 491,18 PLN
Kwota dofinansowania: 3 211 177,06 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie predykcyjnego systemu zarządzania energią EnMS (ang. Energy Management System), ma doprowadzić do podniesienia konkurencyjności i dywersyfikacji oferty Wnioskodawcy oraz sprzedaży nowego na rynku produktu i świadczenia usług w zakresie innowacyjnych systemów sterowania.

Nazwa projektu: „Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne ” (CL)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): LTC Sp. z o.o. (FINN) – Lider Konsorcjum, Politechnika Łódzka (PŁ), Instytut Informatyki i Zarządzania (IIZ).
Okres realizacji Projektu: 01.07.2020 – 31.03.2023 r.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0733/20
Numer naboru: 1/1.1.1/2020

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii ochrony danych w aplikacjach działających w chmurze, które dzięki inteligentnemu wykrywaniu anomalii oraz unikatowym technikom kryptograficznym odniesie pozytywny wpływ na cykl produkcyjny w LTC oraz podniesie jakość usług i nowych produktów.

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjna sonda pomiarowa powietrza do kontroli komfortu środowiskowego i minimalizacji kosztów eksploatacji budynku” (WS)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Instytut Informatyki i Zarządzania (IIZ) – Lider Konsorcjum, Politechnika Łódzka (PŁ), Eurotek Sp. z o.o. (EUR).
Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 30.06.2023 r.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0083/19
Numer naboru: 2/4.1.4/2019

Celem projektu jest opracowanie urządzenia i aplikacji WIELOFUNKCYJNEJ SONDY POMIARU POWIETRZA DO KONTROLI KOMFORTU ŚRODOWISKOWEGO I MINIMALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU.
Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych i testów, których wynikiem będzie osiągnięcie poziomu gotowości technologii IX, w postaci inteligentnych i przewidujących algorytmów, zaimplementowanych w innowacyjnej i nowatorskiej sondzie sterującej.

Istotnym zadaniem będzie rozwój zakupionego know-how oraz oprogramowania i jego integracja ze „Środowiskiem inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle IRS”, opracowanym przez Wnioskodawcę w 2018-2019 roku w konsorcjum naukowym z Politechniką Łódzką w projekcie dofinansowanym przez NCBR. Wszechstronna implementacja nowej technologii i prototypów na instalacji demonstracyjnej powstałej w projekcie zakończy testy w warunkach rzeczywistych.

Powstanie unikatowa sonda, której jeden czujnik będzie monitorował w czasie rzeczywistym parametry powietrza warunkujące skuteczne sterowanie wskaźnikami kontrolującymi komfort środowiskowy. Algorytmy będą skupione na zagadnieniach komfortu cieplnego, z uwagi na wymogi rynku i użytkowników budynków, którzy czekają na sterowniki minimalizujące koszty eksploatacji budynku oraz mające cechy:
– kompleksowość pomiaru parametrów powietrza,
– interoperacyjność rozwiązań, gwarantującą obsługę protokołów: BACnet, ModBus, LoRa,
– autonomiczność urządzenia, którego elektronika i oprogramowanie zapewniają pełną funkcjonalność, bez opierania się na dodatkowej infrastrukturze serwerowej lub dostępie do Internetu i usługach chmurowych,
– automatyzacja procesu kontroli komfortu środowiskowego i minimalizacja kosztów energii.

Nowa sonda co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych zapewni wnioskodawcy efekt innowacji produktowej oraz wygeneruje strumień wysoce zyskownych przychodów ze sprzedaży produktów i usług dotyczących systemów sterowania.

Nazwa projektu: „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle” (IRS)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): LTC Sp. z o.o. (LTC) – Lider Konsorcjum, Politechnika Łódzka (PŁ), Fundacja Informatyki i Zarządzania (FIiZ).
Wartość projektu: 3 212 325,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 093 715,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 – 31.12.2019 r.

W projekcie opracowano instalacje demonstracyjne środowiska inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle. Środowisko umożliwia unifikację i optymalizację różnych modeli wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.

Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewniają jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, uzyskano unikatową technologię, zapewniającą możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury.

Opracowano nowy model procesu budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju IRS, zapewniający optymalne wykorzystanie cech środowiska IRS w celu minimalizacji kosztów zmiany modelu architektury przy zachowaniu najwyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa. Model stanowi również podstawę świadczenia usług eksperckich na bazie rozwiązań oraz know-how wypracowanego w projekcie.

Projekt pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)” nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0022/17-00 realizowany w ramach Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zamówienie IRS.FIIZ K1 Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania, Instytut Nauki i Techniki Stipendium
Wartość projektu: 5 746 089,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 884 175,65 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018 r.

W ramach Projektu stworzona została platforma umożliwiająca obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwiła spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Projekt pt. „Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)” realizowany jest w ramach Priorytetu II (Technologie informacyjno-komunikacyjne), Działania 2.1 (E-usługi publiczne), Poddziałania 2.1.1 (E usługi publiczne – konkursy horyzontalne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego ze środków EFRR .

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: „System oprogramowania i rozwiązań elektronicznych do automatyzacji produkcji filmów w innowacyjnych technikach slow motion, VR, stereo3D oraz HDR” (SAF)
Nazwa wykonawcy: Fundacja Informatyki i Zarządzania (FIiZ).
Wartość projektu: 755 000,00 PLN
Projekt zrealizowano z własnych środków finansowych.
Okres realizacji Projektu: 01.01.2015 – 31.12.2017 r.

Wnioskodawca uzyskał innowacyjne wyniki w dziedzinie metod analizy rejestracji obrazu o wysokich parametrach technicznych dzięki:

 • własnym pracom rozwojowych przeprowadzonym w latach 2015-2017,
 • zakupom na warunkach rynkowych wyników prac rozwojowych w postaci licencji, które pozwoliły intensyfikować, porządkować i optymalizować własne prace rozwojowe,
 • zleceniu prac rozwojowych w latach 2015-2017 w przedmiocie zbieżnym z agendą własnych prac rozwojowych;

Rezultaty zleconych prac rozwojowych (technologia i prototypowe rozwiązania informatyczne do analizy i rejestracji materiałów filmowych) istotnie wsparły własne działania oraz zwiększyły efektywność implementacji i wykorzystania zakupionych licencji.
Wszystkie wyżej wymienione działania dały efekt synergii oraz doprowadziły do wyników pozwalających opracować prototypowe systemowe rozwiązania analizy i rejestracji materiałów filmowych (SAF) zapewniające uzyskanie obrazu o wysokich walorach atrakcyjności wymaganej przez widzów filmów oraz reklam filmowych, w dużej mierze opartych na różnorodnych efektach specjalnych. SAF.

Drugim głównym elementem składowym SAF są ulepszone w pracach rozwojowych procedury działania zespołu filmowego, składające się na nowy model rejestracji materiałów filmowych na planie zdjęciowym. Systemowe rozwiązania SAF pozwalają na rejestrację obrazu slow motion (200-2000fps – od 200 do 2000 klatek na sekundę), VR (virtual reality), stereo3D oraz HDR (obraz o poszerzonym zakresie tonalnym) o rozdzielczości UltraHD/4K-8K.

Nazwa projektu: Regionalna platforma e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich (PUP)
Nazwa beneficjenta: Fundacja Informatyki i Zarządzania
Partnerzy projektu: Gmina Wieluń, Fundacja Isyrius
Wartość projektu: 897 900,00 PLN
Wartość dofinansowania: 620 500,00 PLN

Projekt PUP – Regionalna platforma e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich zrealizował regionalną platformę umożliwiającą obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwiła spełnienie celu głównego Działania IV.2 E-Usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, którym jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Cel projektu jest odpowiedzią na kluczowy problem jakim jest konieczność stworzenia sprawnej, zintegrowanej i innowacyjnej platformy e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich w województwie łódzkim.

Projekt realizowano w latach 2015-2016 w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Informatyki i Zarządzania, Gminą Wieluń oraz Fundacją Isyrius. Fundacja Informatyki i Zarządzania koordynowała wszelkie działania pełniąc rolę Lidera Projektu.

Na podstawie Umowy Partnerstwa z dnia 23.03.2012 r. beneficjentami projektu są podmioty: Fundacja Informatyki i Zarządzania (FIiZ) – Lider Projektu oraz Partnerzy: Gmina Wieluń i Fundacja Isyrius. Wsparcie dla projektu wyraziło również Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy (SPSB), które podpisało z FIiZ list intencyjny o wspólnej realizacji przedsięwzięcia.
FIiZ jako Lider i koordynator projektu był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej, montaż finansowy i terminowa realizacje założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem (w tym bieżący nadzór nad realizacją projektu, wnioski o refundację wydatków kwalifikowalnych, kwartalne sprawozdania i raporty z wykonanych działań, raport końcowy projektu). Do zadań partnerów należała partycypacja w dbaniu o terminowa realizacje projektu na obszarze własnej odpowiedzialności.

Partnerzy realizują zadania, które są zgodne z ich działalnością statutowa. Dysponują kadrami, zasobami organizacyjnymi i technicznymi oraz doświadczeniem w realizacji projektów partnerskich, inwestycyjnych, dofinansowanych w ramach rożnych programów Unii Europejskiej. Posiadają także kadry znające specyfikę dziedzin z zakresu kultury, turystyki oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych społeczeństwa informacyjnego.
Każdy Partner miał obowiązek wyznaczenia Koordynatora projektu. Komitet Sterujący wyłoniony w trakcie realizacji projektu kontynuuje swoje prace również po zakończeniu rzeczowej realizacji w celu zapewnienia trwałości projektu.

Szczegółowy zakres zadań Partnerów w projekcie:
Fundacja Isyrius była odpowiedzialna za nadzór nad kampanią promocyjną projektu. W tym celu na etapie wdrażania projektu oraz jego realizacji oddelegowała do pracy nad projektem 1 osobę. Partner udzielał wsparcia Liderowi w organizacji projektu i sprawnym jego wdrożeniu. Fundacja nie ponosiła w tym celu żadnych kosztów związanych z finansowaniem promocji, lecz zadbała o sprawne przeprowadzenie kampanii.
Gmina Wieluń była odpowiedzialna w projekcie za nadzór nad jakością wprowadzanych danych oraz za propagowanie produktów projektu wśród innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym celu na etapie wdrażania projektu oraz jego realizacji oddelegowała do pracy nad projektem 1 osobę. Partner udzielał wsparcia Liderowi w organizacji projektu i sprawnym jego wdrożeniu.

Spodziewane efekty realizacji projektu PUP to:

 • wzrost liczby osób korzystających z usług publicznych on-line,
 • wzrost liczby osób korzystających z geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • udostępnienie wszechstronnej informacji o licznych markach turystycznych produktów regionalnych, infrastrukturze turystycznej i kulturalnej, sposobie dotarcia do wybranych atrakcji turystycznych oraz informacji o usługodawcach związanych z branżą turystyczną i kulturalną,
 • stworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej dla świadczenia e-usług publicznych regionalne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym (geograficznym) umożliwiającej lokalizacje i powiązanie obiektów i zdarzeń z przestrzenią,
 • zapewnienie wysokowydajnej i ciągłej pracy wielu osób jednocześnie nad regionalna bazą wiedzy o regionie,
 • interoperacyjność – poprawiając zdolność sieci telekomunikacyjnych jednostek samorządowych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach, a także zdolność współpracy pomiędzy rożnymi systemami informatycznymi tak by współpraca ta była bezpieczna,
 • integracja i standaryzacja funkcjonalności oraz interfejsów istniejących, a przede wszystkim nowotworzonych systemów informatycznych, przy zastosowaniu nowoczesnych oraz wymaganych przez prawo polskie, prawo i dyrektywy UE, technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT),
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (ang. digital divide),
 • poprawa efektywności i jakości rozwijanych usług poprzez podejmowane działania komplementarne, współfinansowane na zasadzie cross-financingu, w zakresie szkoleń dla użytkowników systemów,
 • dostarczenie, dla systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, jednorodnej i aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej pochodzącej z wielu rozproszonych zasobów źródłowych,
 • zwiększenie liczby dostępnych usług poprzez rozbudowę funkcjonalności i użyteczności istniejących formularzy elektronicznych platform e-usług publicznych o możliwości wykorzystania informacji przestrzennej,
 • współpraca w ramach tworzenia regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej spełniającego dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennej.

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego (RSIK)
Nazwa beneficjenta: Fundacja Informatyki i Zarządzania
Wartość projektu: 7 639 953.25 PLN
Wartość dofinansowania: 6 493 945.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Przedmiotem projektu było dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej objął:

 • portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych,
 • aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,
 • systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.

Rezultatem projektu jest opracowany i wdrożony Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK).

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa śląskiego (AMBER)
Nazwa beneficjenta: Powiat WIeluński
Partnerzy projektu: Fundacja Informatyki i Zarządzania, Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy, Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń, Gmina Wieluń, Gmina Wierzchlas, Gmina Osjaków, Gmina Mokrsko, Gmina Biała, Archidiecezja Częstochowska.
Przewidywany całkowity koszt projektu wynosił 58 479 246 PLN, a przyznane dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 707 359,1 PLN.

Przygotowany przez Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy w Wieluniu projekt pn. Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu była jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystywała istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach.
Poprawiła poziom oraz stan zagospodarowania turystycznego w powiecie wieluńskim, dzięki czemu poprawiła się jego atrakcyjność turystyczna. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu liczby turystów krajowych i zagranicznych. To wszystko przełożyło się bezpośrednio na wzrost gospodarczy w sferze usług i handlu związanych z zaspokojeniem potrzeb turystów. Rozwój usług oraz infrastruktury turystycznej przyczynił się do wykreowania w oparciu o Szlak Bursztynowy i inne szlaki tematyczne zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego.

Projekt był realizowany w ramach partnerstwa łączącego szereg podmiotów. Jednym z nich była Fundacja Informatyki i Zarządzania. Liderem partnerstwa był Powiat Wieluński, który odpowiadał za przygotowanie całego projektu. Partnerami projektu były podmioty o różnym statusie prawnym, w większości jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadały za utrzymanie (zarządzanie i finansowanie) elementów infrastruktury powstałych na ich terenie bądź będących w ich władaniu, po zakończeniu przedsięwzięcia.

Projekt dotyczył przebudowy dróg powiatowych wraz z dostosowaniem dla potrzeb turystyki rowerowej, przebudowy dróg gminnych wraz z dostosowaniem dla potrzeb turystyki rowerowej, remontu obiektów dziedzictwa kulturowego – zabytkowych kościołów drewnianych wraz z zagospodarowaniem otoczenia, budowy kompleksowego systemu informacji turystycznej dla regionu, w tym przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi ruchu turystycznego, budowy systemu informacji terenowej obejmującej oznakowanie szlaków tematycznych, oznakowanie infrastruktury turystycznej, modernizacji szlaków turystycznych pieszych – oznakowanie i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, utworzenia wypożyczalni sprzętu turystycznego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu do wypożyczalni, wytyczenie nowych szlaków rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą, modernizację istniejących tras rowerowych w lasach wraz z niezbędną infrastrukturą, utworzenia punktów edukacji przyrodniczej wraz ze szkoleniem w tym zakresie.

Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmował:

 • Przebudowę dróg powiatowych – 19,8 km wraz z dostosowaniem dróg dla potrzeb turystyki rowerowej,
 • Przebudowę dróg gminnych – 29,3 km,
 • Remont zabytkowych kościołów drewnianych,
 • Budowę systemu informacji turystycznej, w tym przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
 • Oznakowanie szlaków tematycznych,
 • Modernizację szlaków turystycznych pieszych – 100 km,
 • Utworzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu do wypożyczalni,
 • Utworzenie nowych ścieżek rowerowych – 170 km,
 • Remont istniejących tras rowerowych – 25 km,
 • Utworzenie punktów edukacji przyrodniczej.

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP (SEKAP)
Nazwa beneficjenta: Fundacja Informatyki i Zarządzania
Partnerzy projektu: Gmina Goczałkowice-Zdrój, Gmina Psary, Gmina Mierzęcice, Miasto Szczyrk, Miasto Lędziny, Gmina Imielin, Powiat Zawierciański.
Wartość projektu: 1 470 654,04 PLN Wartość dofinansowania: 1 250 055,93 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

W dniu 30 czerwca 2009 r. zakończyliśmy realizację projektu Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013.
Do konsorcjum, które w ramach partnerstwa, zrealizowało wspólne przedsięwzięcie przestąpiło sześć Gmin oraz jeden Powiat:

 • Gmina Goczałkowice,
 • Gmina Psary,
 • Gmina Mierzęcice,
 • Miasto Szczyrk,
 • Gmina Lędziny,
 • Gmina Imielin,
 • Powiat Zawierciański.

Projekt zrealizowano w terminie.

 

Nazwa projektu: E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych (E-OPOLE)
Nazwa beneficjenta: Fundacja Informatyki i Zarządzania
Partner projektu: Miasto Opole
Wartość projektu: 2 875 540,00 PLN Wartość dofinansowania: 2 444 209,00 PLN

Projekt był realizowany w Urzędzie Miasta Opole i w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Opole.

Skrócony opis przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu było wdrożenie w Urzędzie Miasta Opole (UMO) oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych (MJO) transakcyjnej platformy e-usług publicznych. Zbudowana platforma e-usług publicznych
pozwoliła na:

 1. Poprawę dostępności i przejrzystości działania administracji samorządowej dla mieszkańców i przedsiębiorców w Mieście Opole,
 2. Zwiększenie wykorzystania technologii teleinformatycznych w administracji samorządowej Miasta Opole.
 3. Zwiększenie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców w kontakcie z administracją samorządową.
 4. Zapewnienie zgodności systemów teleinformatycznych z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
 5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez udostępnienie systemu elektronicznych usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu dla przedsiębiorców.

Koszty realizacji Projektu obejmowały:

 1. Prace przygotowawcze w zakresie projektu – opracowanie Studium Wykonalności projektu, opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu zarządzania projektem zgodnie z metodyką Prince2,
 2. Dostawę licencji oraz usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia oprogramowania platformy świadczenia e-usług publicznych dla Urzędu Miejskiego oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych,
 3. Dostawę licencji oraz usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia oprogramowania systemów o charakterze back-office umożliwiających obsługę e-usług publicznych realizowanych za pośrednictwem platformy internetowej,
 4. Promocję i informację projektu,
 5. Zarządzanie techniczne i prawne projektem podczas realizacji inwestycji – opracowanie dokumentacji, zorganizowanie i obsługa zamówień publicznych w zakresie dostaw i usług; wykonywanie nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego (inwestora) w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji; opracowanie raportu końcowego; zamknięcie projektu.

Projekt zrealizowano w 2010 r.

Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu: Projekt realizowany był na terenie Miasta Opole.

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach (PKS)
Nazwa beneficjenta: Fundacja Informatyki i Zarządzania
Wartość projektu: 784 700 € Wartość dofinansowania: 470 820 € Projekt miał charakter non-profit

W latach 2008–2010 realizowaliśmy przedsięwzięcie pt. Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach, zorganizowane dla Powiatów i Gmin, które rozpoczęły wdrożenie e-usług publicznych, ale miały ograniczone możliwości finansowe w stosunku do potrzeb wynikających z zakresu prowadzonych i planowanych wdrożeń.
Fundacja opracowała projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), którego celem była poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach. Projekt był realizowany na terenie całej Polski w okresie 08.2008 – 07.2010 roku. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z metodyką PRINCE2.

Działania przewidziane w projekcie były w pełni zgodne ze statutem Fundacji. Rada oraz Zarząd postanowiły sfinansować przewidziany dla powiatów i gmin udział własny z własnych środków Fundacji. W związku z powyższym projekt miał charakter non-profit. Dofinansowanie działań zapewniło bezpłatny dostęp do wiedzy i zajęć praktycznych wszystkim uczestnikom szkoleń zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające status Partnera Projektu.

Zaproponowana w projekcie tematyka szkoleń była w pełni zgodna z potrzebami powiatów oraz gmin zamierzających realizować m.in. założenia Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010, oraz skierowana do całej kadry każdego zainteresowanego urzędu:

 • kierownictwa (liderów wdrożeń),
 • urzędników,
 • administratorów systemów informatycznych urzędów.

W szczególności szkolenia obejmowały następujące tematy:

 • elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna archiwizacja danych,
 • elektroniczne usługi i metody komunikacji z wykorzystaniem e-formularzy oraz e-podpisu,
 • udostępnianie informacji publicznej przez Internet oraz przy pomocy technik informatycznych, tworzenie stron internetowych,
 • prawo związane z wdrażaniem e-usług publicznych,
 • bezpieczeństwo pracy w sieci wewnętrznej urzędu oraz w Internecie,
 • techniczne problemy obsługi e-usług opartych na dwustronnej komunikacji,
 • kursy z języka angielskiego i niemieckiego.

Przewidziany budżet projektu zabezpieczył wystarczającą liczbę godzin szkoleń seminaryjnych i warsztatowych dla osób zgłoszonych przez urzędy. Założona metodyka szkoleń, polegająca na połączeniu tradycyjnych szkoleń seminaryjnych z zajęciami praktycznymi oraz kursami e-learning udostępnianymi przez Internet, w naszej ocenie zagwarantowała wszechstronny i wygodny dostęp do nowej wiedzy. Dzięki takim rozwiązaniom możliwość skorzystania ze szkoleń w formie kursów e-learning była praktycznie nielimitowana, co do liczby uczestników. Dla kadry zarządzającej oraz kierowniczej urzędów powiatów i gmin w każdym półroczu realizacji projektu została zorganizowania dwudniowa konferencja, której celem była przede wszystkim wymiana dobrej praktyki dotyczącej wdrożeń

Projekt zrealizowano w terminie.

Nazwa projektu: Monitoring specjalizacji lekarskich (OIL)
Lider projektu: Fundacja Informatyki i Zarządzania
Partner projektu: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Projekt Monitoring specjalizacji lekarskich, realizowany przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

Projekt miał na celu stworzenie systemu monitoringu specjalizacji lekarskich i diagnozowania potrzeb szkoleniowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Projekt był realizowany przez konsorcjum Fundacji Informatyki i Zarządzania (pełniącej rolę lidera) oraz Izb Lekarskich.

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu było stworzenie systemu monitoringu specjalizacji lekarskich i diagnozowania potrzeb szkoleniowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Projekt przybliżył odpowiedź m.in. na pytania:

 1. Jaka liczba specjalistów w określonej dziedzinie medycyny jest potrzebna dzisiaj oraz w przyszłości?
 2. Jakie są niedobory, a jakie nadwyżki specjalistów w określonej dziedzinie medycyny?
 3. Jaka liczba specjalistów w określonej dziedzinie medycyny zabezpiecza dostępność świadczeń zdrowotnych na określonym obszarze kraju?

Szczegółowe cele realizowanego projektu to:

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie i wdrażanie planów i programów szkoleniowych,
 • zwiększanie liczby osób podnoszących swoje kwalifikacje i uzyskujących zatrudnienie,
 • promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego,
 • prowadzenie analiz, badań, ekspertyz dotyczących oceny wpływu obowiązujących rozwiązań prawnych na rynek pracy,
 • wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji działających na rynku pracy.

Realizacja projektu pośrednio przyczyniła się również do:

 • prowadzenia analiz, badań, ekspertyz dotyczących potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, wymagań kwalifikacyjnych, barier uczestnictwa w szkoleniach oraz metod eliminacji tych barier,
 • promowania szerszego dostępu lekarzy i lekarzy dentystów do rynku pracy, w tym także osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na tym rynku (tzw. grup ryzyka) oraz umożliwianie im dostępu do aktywnych metod zwalczania i przeciwdziałania bezrobociu.

Innowacyjność oraz rezultaty i oddziaływanie projektu

Projekt ma zdecydowanie innowacyjny charakter i przy pomocy najlepszych metod rozwiązań typowych dla społeczeństwa informacyjnego umożliwił:

 • promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego,
 • popularyzację najlepszych praktyk,
 • prowadzenie analiz, badań, ekspertyz.

Analizy, badania, ekspertyzy dotyczyły:

 • potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, wymagań kwalifikacyjnych, barier uczestnictwa w szkoleniach oraz metod eliminacji tych barier,
 • popytu i podaży zasobów pracy,
 • tworzenia miejsc pracy,
 • aktywizacji zawodowej bezrobotnych (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zwiększających mobilność i szanse na rynku pracy).

Systematyczne i konsekwentne wdrażanie systemu istotnie wzmocniło powiązania na szczeblu lokalnym (okręgowe izby lekarskie) i regionalnym (Naczelna Izba Lekarska). Sprawniejsze współdziałanie wszystkich izb lekarskich – instytucji ustawowo uprawnionych do organizacji i obsługi szkoleń zawodowych, to dla lekarzy i lekarzy dentystów:

 • zwiększanie liczby osób podnoszących swoje kwalifikacje i uzyskujących zatrudnienie,
 • dostęp do aktywnych metod zwalczania i przeciwdziałania bezrobociu,
 • lepsze promowanie szerszego dostępu zawodów medycznych do atrakcyjnego rynku pracy.

Zastosowanie informatyki

Organizacja systemu została oparta o zaawansowane narzędzia informatyczne:

 • Internet / intranet
 • relacyjne bazy SQL
 • format XML
 • dokumenty elektroniczne
 • elektroniczny podpis kwalifikowany

System jest integrowany z bazami danych oraz oprogramowaniem okręgowych izb lekarskich. W szczególności są to:

 • Okręgowe rejestry lekarzy,
 • Okręgowe rejestry praktyk prywatnych,
 • Okręgowe rejestry podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
 • Inne rejestry i ewidencje.

System był integrowany z bazami danych oraz oprogramowaniem Naczelnej Izby Lekarskiej. W szczególności są to:

 • Centralny rejestr lekarzy RP,
 • Centralny rejestr praktyk prywatnych,
 • Centralny rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Istotne z punktu widzenia projektu akty prawne

 • 30.06.2007 – zamknięcie możliwości uzyskania specjalizacji na podstawie zarządzenia MZ 1983 r. (I i II st.).
 • 04.1999 – wejście w życie rozp. MZ w sprawie jednostopniowego systemu specjalizacji opartego o postępowanie kwalifikacyjne, akredytacje jednostek szkolących, szczegółowe programy specjalizacji, możliwość rezydentury (etat szkoleniowy finansowany ze środków publicznych) i egzamin państwowy przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Projekt zrealizowano w terminie.